Skip to content

Услуги

Како специјализирано Друштво за обработка и наплата на штети ви нудиме професионална услуга во вид на посредување и застапување на вашата:

Нематеријална штета од сообраќајна незгода (повреда или смрт на блиско лице)

Материјална штета од сообраќајна незгода (оштетено моторно возило, велосипед, тротинет или сл.)

Нематеријална штета (лекување во странство), а по основ на патничко осигурување

Нематеријална штета од повреда на работно место

Материјална и нематеријална штета од сообраќајна незгода причинета во странство или од странско возило во Р. Македонија

Нематеријална штета (повреда) од незгода при колективно осигурување

Нематеријална штета (повреда) поради каснување од куче

Материјална штета при имотни оштетувања (пожар, поплава, земјотрес, кражба и сл.)

Материјална и нематеријална штета од сообраќајна незгода причинета на странец од македонско возило во Р. Македонија

Нематеријална штета од сообраќајна незгода (повреда или смрт на блиско лице)

Материјална штета од сообраќајна незгода (оштетено моторно возило, велосипед, тротинет или сл.)

Нематеријална штета (лекување во странство), а по основ на патничко осигурување

Нематеријална штета од повреда на работно место

Материјална и нематеријална штета од сообраќајна незгода причинета во странство или од странско возило во Р. Македонија

Нематеријална штета (повреда) од незгода при колективно осигурување

Нематеријална штета (повреда) поради каснување од куче

Материјална штета при имотни оштетувања (пожар, поплава, земјотрес, кражба и сл.)

Материјална и нематеријална штета од сообраќајна незгода причинета на странец од македонско возило во Р. Македонија

Нудиме специјализирана услуга за надворешна обработка на штети изразена во:

Нудиме услуги за наплата на регресни побарувања од одговорните лица во име на осигурителните компании преку:

Вонсудски известувања

Опомени пред тужби

Поднесување на тужби

Судско застапување

Наплата на долгот

Dopolnitelni fotografii za restitucija mk (5)