Skip to content

Друштво за обработка и
наплата на штети

Кога да го одберете нашето Друштво:

Сообраќајна незгода

Професионално посредување при вонсудска или судска наплата на штети од одговорниот субјект, при претрпена штета од сообраќајна незгода или друг штетен настан.

Outsourcing
услуга

Професионална outsourcing услуга за обработка на материјални и нематеријални штети за сметка на осигурителните компании или други субјекти.

Регресни побарувања

Професионално посредување при вонсудска или судска наплата на регресни побарувања од регресни должници.

Dopolnitelni fotografii za restitucija mk (2)

Зошто сме единствени?

Друштвото за обработка и наплата на штети – Реституција ДООЕЛ Скопје е првото и единствено Друштво во регионот, кое располага со капацитет на своите клиенти да им понуди професионални услуги од доменот на надомест на штета вклучувајќи ги севкупното посредство при наплата на штети за клиентите, outsourcing услугите наменети за осигурителните компании за обработка на отштетни побарувања и посредување при наплата на регресни побарувања од регресниот должник.

Што не прави најдобри на пазарот:

Тим од стручни лица

Квалитетна услуга

Задоволен клиент

Dopolnitelni fotografii za restitucija mk (3)

Нашето Друштво е најдобрата опција за Вашата штета и како единствено од овој вид Ви нуди квалитетна, евтина, транспарентна и сеопфатна услуга на пазарот

Како до соработка со нас?

Доставете ни ја документацијата и информациите со кои располагате на првично и бесплатно разгледување на контакт e-mail: info@restitucija.mk или пак побарајте нѐ на контакт телефонот +389 70 916 626.